Referat generalforsamling

Generalforsamling 26 februar 2018

Årets generalforsamling blev afholdt i god ro og mag i Tim Hallen. Der var 17 fremmødte.

  1. Valg af Dirigent: Bjarke Nielsen fra Djurslands net blev valgt. Bjarke startede i sin tid, sammen med Lasse, det der i dag hedder Vestjyllands.net.

 

  1. Valg af referent: Lars Mørch.

 

  1. Formandens beretning: Lasse fortalte om vores nye sendepunkter; masten i Vemb og tørrecentralen (Dangrønt).  Dertil er der også på ca. 14 dage kommet ca 30 nye brugere, de 18 på Dangrønt.

Han gjorde samtidigt opmærksom på at vi mangler en mastemand nu hvor vi har ”fået” den nye 60 meter høje mast.

Han fortalte at antenne udskiftningen til AC var i gang i Vemb og Tim. Vi skal følge med udviklingen, om et år var det måske noget andet udstyr, men lige nu fik man det bedste net på AC.

Han mente også at fremover skulle vedtægterne overholdes af alle.

  1. Regnskab: Thorkild fremlagde et positivt regnskab. Vi har 2017 samme antal brugere som i 2016. Der var midt januar 2018 410 betalende brugere siden da er der kommet ca 30 nye til. Regnskabet blev godkendt uden anmærkninger.

 

  1. Indkomne forslag: Der var kun kommet et forslag. Det kom fra Peder. Han mener at nuværende medlemmer af bestyrelsen skulle fritages fra bestemmelsen i vedtægterne $6A, hvor der står at alle bestyrelsesmedlemmer skal have deltaget i kursus under DIIRWB, hvis de havde samme eller tilsvarende viden, erhvervet ved mindst 2 års medlemskab af bestyrelsen eller som hjælper.

Bjarke beretter at det ikke strider mod vedtægterne, at lade det være op til den siddende bestyrelse, at vedtage denne ændring, så bestyrelsen frit kunne arbejde med det der er hensigten med foreningen og formålsparagrafferne. Det blev vedtaget.

 

  1. Valg til bestyrelsen: Sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen, var der vedhæftet en ansvarserklæring, som skulle være underskrevet af nye og gamle bestyrelsesmedlemmer inden aftenens valg da alle nye skulle have de relevante kurser som beskrevet i vedtægterne. Personerne der ikke var på valg, skulle ligeledes underskrive denne erklæring hvis de ville fortsætte i bestyrelsen.

 

  1. A: Peder Nielsen, på valg, valgte at trække sig

B: Thorkild Rossen, på valg, valgte at trække sig.

C: Erik Olesen, på valg, genopstillede og blev valgt. Erik havde underskrevet ansvarserklæring.

D: Michael Morthensen, ikke på valg, ønskede at underskrive ansvarserklæring hos Lasse

E: Lars Mørch, ikke på valg, valgte at udfylde og underskrive ansvarserklæring

F: Nye medlemmer: Jens Nørskov og Lars P. Sø. Begge har underskrevet ansvarserklæring.

G: Janus Vestergård, fraværende, blev foreslået til bestyrelsen. Lasse tager kontakt.

 

  1. Valg af revisor: Intern revisor Janus Vestergård. Extern revisor Bo Mortensen

 

  1. Eventuelt: Punkter i foreningens vedtægter blev diskuteret, især punkt 4F, hvori der står at VJLS´s midler i tilfælde af lukning, tilfalder DIIRWB, som så skulle videreformidle dem. Da det var uklart hvortil disse midler skulle hen, blev det pålagt Bjarke at lave en tilføjelse, et appendix, til paragraf 4F, da denne ikke kan ændres, hvori det fremgår, at alle midler tilfalder VJLS brugere eller lokale foreninger der kunne trænge til lidt hjælp. Denne erklæring underskrives DIIRWB, Bjarke Nielsen.

 

På bestyrelsens vegne

Lars Mørch

 

 

Referat Vestjyllands.net Generalforsamling 27. februar 2017

 
 
Dagsorden i følge  vedtægter:

1. Valg af dirigent. Lone Fournaise

2. Valg af referent. Thorkild Rossen

3. Formandens beretning. Der er sket mange ting i 2016. Vi vil omlægge nettet til AC-protokol - omlægningen vil ske over en                   årrække da bl.a. alle brugerradioer skal udskiftes. I forbindelse med beslutningen om denne omlægning har               bestyrelsen og medhjælpere deltaget i et møde med Jens Striib( 15 års erfaring med opbygning af                bredbåndsnet). Lasse benyttede lejligheden til at efterlyse flere frivillige hjælpere. Bestyrelsen har flere gange drøftet forholdsregler mod strømafbrydelser og deraf følgende hel eller             delvis udfald af internetforbindelse. Disse udfald kan delvis afhjælpes vedopsætningaf“upser”,somindeholder               et mindre batteri, der kan levere strøm til links og sektorantenner i en begrænsetperiode.Vedrørendemasteni                  Vedersø Kært har det været drøftet at få etableret en selvstændig - af vindmøllerne uafhængig - elforsyning.  DererførtegenfiberfremtilmasteniHerborgoghervedopnåetbedrenet.Brugerederstadigsynesde                    har for langsomt net opfordres til at checket deres routere og evt anskaffe en nyere. Brugerne opfordres til at ringe straks nettet svigter - dog opfordres brugerne til, inden opkald at                genstarte router og brugerradio  ved at afbryde elforsyningen kortvarigt.  Lasse oplyste at det havde været et år med mange udfordringer (konflikter i bestyrelsen). Bestyrelsen har flere gange i de sidste par år drøftet muligheden for at tilbyde brugerne adgang til                 diverse tvkanaler via foreningen. Bestyrelsen har besluttet, at det ikke er noget vi p.t. arbejder videre med. Aktuel arbejdes på at få adgang til en ca 40 m høj mast i Vemb.
 
Under spørgsmål til formandens beretning blev følgende omtalt: Der blev efterlyst en oversigt over hastighed. Der blev efterlyst en oversigtoversendernesplacering-blivermuligvisafhjulpetaf​Energi-,Forsynings               og Klimaministeriets nye kort over netdækning. ​Brochure til omdeling blev efterlyst - Lasse nævnte atdertidligereerudarbejdetensådanogLarshar                   netop udarbejdet en ny. Strømafbrydelser og ønsket om stabiltnetgavanledningtilendelkommentarer.Konklusionenpådisse               kommentarer er, at prisen på abonnenementet - når vi er nede på vort niveau - ikke er afgørende.Manbetaler                    gerne mere, blot man har en godogstabilforbindelse.Detblevoverladttilbestyrelse,derformodesathaveden                    største indsigt, at foretage afvejningen mellem omkostninger og niveauet for den  gode og stabile netforbindelse.
 
4. Forelæggelse og godkendelse af regnskab. Thorkild gennemgik regnskabet​ 2016 og budgettet 2017 E​fterfølgende blev forsamlingen bedt om at tagestillingtildenafbestyrelsenforeslåedenedsættelseaf               abonnementet til 100 kr incl moms/mdr. Bestyrelsen blev opfordret til at udarbejde plan over forventlige               investeringer og lade den bestemme abonnementet størrelse.   Det blev nævnt, at bestyrelsen har besluttet, at alle overgår til årlig abonnementsopkrævning i 2018.               Evt. udskydes opkrævningen til 1. marts eller 1. april.
 
5. Indkomne forslag. Ingen indkomne forslag
 
 
6. Valg af formand.
 
Lasse Sejr opstillede til æresformandsposten og fortsætter derfor som formand. 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer. - Peder Nielsen bestyrelsesmedlem (på valg, ønsker kun genvalg for 1 år) - Thorkil Rossen bestyrelsesmedlem (ikke på valg ) - Nicolai Jessen (ønsker ikke genvalg) - Jacob Vad (ønsker ikke genvalg) - Michael Morthensen (ikke på valg) - Lars Mørch  (ikke på valg) -Erik Olesen (ikke på valg - indtrådt som suppleant for Jens Nørskov) -Janus Vestergård(opstiller til bestyrelsen) -Mike Cassidy(har efterfølgende trukket sin opstilling tilbage) -Claus Møller Pedersen(opstiller som suppleant) Det lykkedes ikke dirigenten at få yderlige kandidater på banen. Dirigenten kunne derfor konstatere at               bestyrelsen 2018 består af Lasse Sejr, Peder Nielsen, Michael Morthensen, Lars Mørch, Erik Olesen, Janus               Vestergård , Thorkild Rossen og suppleant Claus Møller Pedersen.
 
8. Valg af intern/ekstern revisor​. Bo Mortensen genopstiller og blev valgt Knud Bach opstiller og blev valgt
 
Lasse Sejr foreslog revision ved ekstern revisor. Da regnskabet består af forholdsvis fåudgiftsbilagog               derfor at nemt overskueligt accepterede forsamligen revision alene ved de to valgte brugere.
 
9. Eventuelt. Der var intet under eventuel
 
Herefter takkede dirigenten for god ro og orden.
 
 
 
 
Dirigent Lone Fournaise                                                                                     Referant Thorkild Rossen