Referater

 

 Konstituerende møde:           

 Mandag d. 26. marts kl. 19.00    Nygade 10. i Ringkøbing.

 

Vestjyllands net

Deltager.

Lasse- Lars- Jens- Micael- Lars Peter- Erik        

Dagsorden:          Referat:       

    1.  Godkendelse af Dagsorden 

      Formand                                                                

       Næstformand

       Kasserer

 

 Lasse valgt som formand efter vedtægter

 Michael valgt som næstformand

 Jens valgt som kasserer

    2. Bestyrelses medlemmer bestående af Lars Mørch –Lars Peter og Erik

 

     3.  Tilmelding af bruger

            Kørsel. (Statens Takst.)    

          Bestyrelses honorar    

          Mobil telefon  

          Kurser        

Lasse tager imod tilmeldinger.

 Statens Takst er i øjeblikket 3.54 kr.pr. kørt km.

 Telefon- værktøj tøj m. mere er 4400 kr.

 Lasse køber 5 stk.

 Lasse laver Bøvls aftener m. mere

     4.   Husleje til lager og undervisning 3000. kr./mdr.

         Regnskabsprogram-Lagerstyring 99 kr./mdr.

            Sms System til brugere 
1200 kr./mdr.

Hjemmeside. 

Lasse opdatere- der skal findes en til at passe den.

     5. Strøm backup. - Ringkøbing.

          Annoncering

            Logo.

            Indkøb af Materiel                                                                                                                          

Michael køber 2 batterier til Siloen i Ringkøbing.

Lasse laver annoncen sammen med butikken.

Forslag til logo til Vestjyllands net.  

Lasse og Michael – Hovedlager Nygade 10

Udstyr efter behov ved bestyrelsen.

          Dan Grønt/ Tørrecentralen – Ølstrup.

     6.  Holmegaard

        Lambæk vej.

        Række Mølle-Finderup-Bølling-Astrup                                                

Michael og Lars har monteret udstyr til 17 brugere

Ny bruger.Der afholdes møde d.10. april Lambækvej 22. kl.19

 50 interesseret - der er hjælpere                         

       7. Ny sendepunkt i Torsted.                                                          

Michael og Erik har monteret udstyr på Haubjerg silo. Ørnhøj El. v/Gert under søger nye bruger (ca15 stk)

     8. Ny sendemast i Vemb (på Stadion en)                                  

Peder og Michael har stået for montering af udstyr.

 Det skal aflaste Gørding området og Rom

 

    9.  Mødedato? Ingen.

       10.Eventuelt. Løst snak om forestående arbejde

 

Referat​ ​ bestyrelsesmøde​ ​ 18/11​ ​ 2017​ ​ Nygade​ ​ 10

 
Deltagere:​ ​ Lasse,​ ​ Michael,​ ​ Erik,​ ​ Peder​ ​ og​ ​ Thorkild.​ ​ Afbud​ ​ fra​ ​ Lars.
 
1. Michael​ ​ valgt​ ​ til​ ​ ordstyrer 2. Thorkild​ ​ til​ ​ referent 3. Godkendelse​ ​ af​ ​ referat​ ​ fra​ ​ sidste​ ​ møde:​ ​ Der​ ​ var​ ​
​ ​ enighed​ ​ om​ ​ at​ ​ undlade​ ​ det 4. Siden​ ​ Sidst:  Modtagerkvaliteten​ ​ hos​ ​ nogle​ ​ bruger​ ​ er​ ​ stadig​ ​ for​ ​ dårlig.​ ​ Der​ ​ er​ ​ fortsat​ ​ fokus på​ ​ at​ ​ forbedre​ ​ de​ ​ dårligste​ ​ ved​ ​ telefonisk​ ​ kontakt​ ​ og​ ​ gradvis​ ​ neddrosling​ ​ af kvalitetsgrænsen(​ ​ brugeren​ ​ kobles​ ​ af​ ​ )​ ​ på​ ​ sektorantennerne​ ​ mm. Det​ ​ er​ ​ en​ ​ selvfølge​ ​ at​ ​ nye​ ​ brugeres​ ​ opsatte​ ​ udstyr​ ​ opfylder​ ​ kvalitetskravet. Vandmøllen​ ​ Torsted:​ ​ Her​ ​ opsættes​ ​ en​ ​ sektorantenne Tørrecentralen:​ ​ Nye​ ​ brugere,​ ​ der​ ​ ønsker​ ​ at​ ​ komme​ ​ på​ ​ nettet​ ​ her​ ​ -​ ​ ifølge​ ​ kort fremsendt​ ​ af​ ​ Lars​ ​ -​ ​ kan​ ​ formentlig​ ​ tilsluttes​ ​ antenne​ ​ på​ ​ minkfarmen​ ​ i​ ​ Flytkær.

 ​
​ ​
​ ​
​ ​
​ ​
​ ​ 5.​ ​
​ ​ Ny​ ​ mast​ ​ i​ ​ Vemb.​ ​ Fiberen​ ​ er​ ​ nu​ ​ lagt​ ​ ind.​ ​ Udstyret​ ​ i​ ​ masten​ ​ monteres​ ​ med​ ​ assistance  fra​ ​ Nicolaj,​ ​ Peder​ ​ Graversen​ ​ og​ ​ Casper.​ ​ Koordinering​ ​ og​ ​ konfiguration​ ​ ved​ ​ Peder​ ​ og Michael.
​ ​
​ ​
​ ​
​ ​
​ ​
​ ​ 6.​ ​
​ ​ Retningslinier​ ​ for​ ​ etablering​ ​ af​ ​ nye​ ​ sendepunkter:​ ​ Den​ ​ samlede​ ​ bestyrelse​ ​ tager stilling​ ​ fra​ ​ sag​ ​ til​ ​ sag.
​ ​
​ ​
​ ​
​ ​
​ ​
​ ​ 7.​ ​
​ ​ Se​ ​ pkt​ ​ 4
​ ​
​ ​
​ ​
​ ​
​ ​
​ ​ 8.​ ​
​ ​ Sendepunkt​ ​ Karl​ ​ Nielsen.​ ​ Vi​ ​ er​ ​ stadig​ ​ velkomne​ ​ til​ ​ at​ ​ bruge​ ​ Karls​ ​ silo.​ ​ Karl​ ​ har​ ​ selv koblet​ ​ sig​ ​ op​ ​ til​ ​ en​ ​ fiberforbindelse​ ​ via​ ​ en​ ​ nyelig​ ​ tilkøbt​ ​ ejendom.
​ ​
​ ​
​ ​
​ ​
​ ​
​ ​ 9.​ ​
​ ​ Budget​ ​ 2018:​ ​ Resultatopgørelse​ ​ 2017​ ​ til​ ​ dato​ ​ viser​ ​ et​ ​ overskud​ ​ på​ ​ ca​ ​ 106​ ​ tkr.​ ​ og​ ​ et
​ ​
​ ​
​ ​
​ ​
​ ​
​ ​
​ ​
​ ​
​ ​
​ ​
​ ​ indestående​ ​ på​ ​ vor​ ​ driftskonto​ ​ i​ ​ banken​ ​ på​ ​ 300​ ​ tkr.​ ​ På​ ​ den​ ​ baggrund​ ​ og​ ​ i​ ​ forventning om​ ​ at​ ​ 2018​ ​ ikke​ ​ byde​ ​ på​ ​ større​ ​ investeringer​ ​ end​ ​ 2017​ ​ fastholdes abonnementsprisen​ ​ på​ ​ 100​ ​ kr/mdt.
​ ​
​ ​
​ ​
​ ​
​ ​
​ ​ 10.​ ​ Intet​ ​ under​ ​ eventuelt
​ ​
​ ​
​ ​
​ ​
​ ​
​ ​
​ ​ 11.​ ​ Næste​ ​ møde​ ​ primo​ ​ januar​ ​ 2018.
 

 

Referat bestyrelsesmøde mandag den 20 februar kl 19:00 Nygade 10, Ringkøbing.
 
1. Valg ordstyre. Michael og Thorkild referat

2. Godkendelse referat. Referatet blev godkendt og i tilslutning til punktet om UPS, blev det besluttet at bestille(Lasse) en stikledning til masten i Vedersø Kær, så vi bliver uafhængig af den eksisterende strømforsyning. Udgift ca. 13500 kr + målerskab.

3. Siden sidst. Vedersø Klit - flytning til ny mast er sket. Lejekontrakterne med Tage Andersen og Vedersø Købmandsgård er opsagt.

4. Godkendelse af tilrettet forretningsorden fra sidste møde. De tilrettede forretningsgange for indkøb, vederlag og godtgørelse, bestyrelsesmøder, udbetalinger og aftaler ved etablering af sendepunkter blev godkendt og de er derfor nu gældende.

5. Fremlæggelse endelig regnskab 2016. Det endelige regnskab blev fremlagt og er sendt til godkendelse ved den valgte revisor - Bo Mortensen.

6. Hvem er på valg til generalforsamlingen, bestyrelsen skal bestå af 4 - 7 medlemmer incl. formand. Fra bestyrelsen  genopstiller Peder Nielsen( for 1 år), Lasse Sejr og  Michael Morthensen( ny 2 årig periode). Endvidere indstiller bestyrelsen Janus Vestegård, Stadil valgt til bestyrelsen. Bestyrelsesmedlemmerne Erik Olesen og Thorkild Rossen er ikke på valg. Jacob Vad og Nicolai Jessen udtræder af bestyrelsen. Som suppleant indstiller bestyrelsen Claus Møller Pedersen.

7. Grænse nye bruger 60 db? skal alle nye maste være AC som udgangspunkt? Vi er enige at grænsen nu er -60 db og nye master monteres med AC udstyr. 

8. Mast Vemb foreløbig 10000 kr pr år, hvad er grænsen ? Der må arbejdes videre  for at opnå en aftale om etablering i masten i Vemb. Eksisterende brugere, der ikke når ned på -60 db forbliver på eksisterende master

9. Mast nærheden Højmark, skal/skal ikke Lars har lavet fin kort m.m, er der nogle hjælper? infomøde den 28.02.2017 kl? Der arbejdes videre og vi har forventning om at ca 10 nye brugere bliver tilsluttet umiddelbart i forbindelse med opsætning af sender udstyr i mast ved Højmark. Lars har udarbejdet folder og ny tilmeldingsblanket. 10. Næste møde/ konstituering. Mandag den 13/3 kl 19 11. Evt.


 

 

Referat bestyrelsesmøde 24/1 20


 

Valg af ordstyrer: Michael

Valg af referent: Thorkild (desuden tilstede: Lasse, Peder, Lars, Erik og Nicolai.

Godkendelse referat fra sidst: Referaterne fra møderne 11/10 og 19/12 blev godkendt

Generalforsamlingen: Afholdes 27/2 2017 i Tim Gl. Station og er med spisning. Lars orienterer medlemmerne om generalforsamlingen. 

Siden sidst: Michael og Erik bliver færdige med at flytte modtagerne i Husby og Vedersø til det nye sendepunkt. Brugen af lift til denne flytning afregnes med Erik. Michael fremsender regning på 6000 kr. for flytning af modtagerne.

Thorkild tager den afsluttende snak med Tage Andersen og afmonterer vort udstyr.

Lasse får flyttet de sidste tre brugere fra siloen i Vedersø og Thorkild afslutter lejeaftalen.

Peder og Michael og Erik, har set på brochure: Forslag fremsat på mødet bliver indarbejdet i en ny brochure.

Lasse og Peder har lavet en plan for 2017:

a) Fiskbæk udskift af defekt AC mod smeden

b) Opsætning/programmering redukdant RGK-HEE-Kæret. Hjælp fra Jens Jønsson ca. 2 timer à 850 kr.

c) Indkøb UPS med batteripakke til serveren i RGK max ca 15 tkr.

d) Programmering Pfsence ved Jens Jønsson(ca 5 timer à 850 kr.

e) En ny AC mod nordøst i HEE + skift ved ca 10 brugere à 600 kr. (for test af udstyr?)

f) Lille UPS i Hee – ca 1000 kr.

g) Nedlægning sendepunkterne i Vedersø og hos Tage Andersen.

h) Link til Stadil + UPS.

i) Mast i Gørding/Vemb – købe og opsætte brugt mast eller leje plads på eksisterende mast i Vemb.

j) Test/udrulning af AC udstyr til brugere.

Abonnement i bero ?

Forslag fra Lasse og Peder: Brugere der tilslutter sig fiberen kan få abonnementet sat i bero i 6 måneder. De beholder radioen monteret i perioden og den skal være tilsluttet el. Efter de seks måneder kan de så vende tilbage til Vestjyllands.net

Thorkild har lavet udkast til Forretningsgange for 2017

Forretningsgangene blev gennemgået og med de fremkomne ændringer, kan de underskrives og dermed tiltrædes af bestyrelsen på næste møde.

Forsikring

Er nu aftalt og vi har dækning på arbejdsskader og har en erhvervsforsikring hos Tryg.

Værktøj

Michael bestiller 2 nye tænger til stik og knivblade til udskiftning på disse tænger. Den udbetalte godtgørelse(vedtaget på bestyrelsesmøder 19/12 2016) til bestyrelsesmedlemmerne dækker brug af øvrigt privat værktøj.

DIIRWB Kurset

Lasse fremsender datoer for afholdelsen.

Lasse  har laver en Årskalender: som han fremsender senere

Næste gang. 20/02-2017 - kl 19:00.

 

Referat Bestyrelsesmøde – VestjyllandS.net  11. oktober 2016   

1.      Valg af ordstyrer             Lasse

2.      Valg af referent. Thorkild

3.      Godkendelse referat fra sidst                       Alle godkendte   

4.      Siden sidst Port 25 er nu blokeret for email. DNS serveren er endnu ikke blokeret for opslag udefra. 5.       Skal vi samarbejde med Vestjyllands PLUS?*(se bemærkning nederst) a)Mail server Lasse laver liste over ”xxxx.net” og vi beholder måske kun ”Vjls.net” og ”Vestjyllands.net”. b)Hjemmeside c)Kontrolpanel Vi prøver Kontrolpanelet i 6 måneder og undersøger samtidig alternativet: airControl og e-conomic. d)Telefon system Lasse færdiggør ”viderestilling” og foretager nogen ændringer som vil medføre en besparelse på ca. 500 kr. pr. måned. e)Skal vi have lager på Nygade 10 6950 Ringkøbing Det bekræftedes af alle og vi betaler 2000 kr. pr. mdr.  

6.      Vedtægter Thorkild henviste til følgende i vedtægterne: Foreningen er ukommerciel – medlemmers indsats er ulønnet, udgifter godtgøres. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, der bevidst skader foreningen. Det blev besluttet (5 af 8 stemte for)at arbejde frem mod at foreslå vedtægterne ændret ved næste ordinære generalforsamling.

7.       Pr ud Vi reklamerer i seneste ”Tim Nyt”

8. Indkøbspolitik Er delvist behandlet under pkt. 5. Lasse og Thorkild foretager i fremtiden indkøb i fællesskab.   

9.      Foreningens formål/virkemåde                       Er omtalt under pkt. 6

10.     Opgaver i prioriteret rækkefølge:    Firewall på indgangen til nettet er delvist løst.    Forbedring af Signal Strength tages op på næste hjælpermøde 25. okt                     

Plan for opgradering af foreningens net indledes med et møde med Jens      Djurs, som orienterer om hvordan signalstyrke kan optimeres.
 

 

Bestyrelsesmøde – VestjyllandS.net 12/9 2016

Referat 

 

Deltagere: Michael, Peder, Lars, Nicolai, Lasse, Jens og Thorkild

      Valg af ordstyrer

Michael

      Valg af referent.

Thorkild

      Godkendelse referat fra sidst

Alle kunne efter gennemgang godkende referatet – enkelte planlagte ting ikke gennemført.

      Siden sidst.

Lasse: Hee campingplads!! Kontrolpanelet er nu færdig.

Peder: Færdig i Herborg – dfs kanaler er delvist løst.

Michael: Antenne flyttet på hallen.(Skål mangler på Tim masten)

Opsat AC skål til forbindelsen til Gørding. Husby ny sendemast etableret – mangler at flytte alle brugerne.

.      Husleje i Ringkøbing.

Niveauet for foreningens deltagelse blev diskuteret. Enighed om 2000kr pr måned( fra August 2016 - forud) og årlig forhandling i forbindelse med konstituering efter generalforsamling.

.      Erik i bestyrelse som suppleant.

Alle tiltrådte Eriks indtræden som suppleant.

Egen mast i Gørding?

Etablering af mast ved Jesper Andersen? Pris fundament ca. 40.000 kr!

Alternativt hos en bruger længere øst på.

Brugere flyttes på ny mast i Husby – 42 stk. (+ Vedersø!)

Router i Ringkøbing.

Pf-sens system prøves – microtik for kontrol af nettet (8000 kr) evt låne en

af Djursland net for test.

Kontrolpanel: ”log in” oprettes til os alle. Der betales 1500 kr + 149 kr pr måned for adgang til kontrolsystemet i ”Kontrolpanelet” .

Vådt og tørt til bestyrelsesmødet. Foreningen er vært ved et mindre traktement

     Indkøbspolitik. Før indkøb varsel til øvrige bestyrelsesmedlemmer, som har 24 timer til svar – herefter bestilling. Lasse laver et excelark med priser på de mest købte varer ved levering gennem ”Plus”.

Tirsdag møde(sidste tirsdag i måneden)

God ide for at tiltrække ny hjælpere

Support

Lasse udarbejder forslag til telefonsluse.

Skal vi kun bruge AC fremover

Lasse mener det skal afprøves før 100% overgang(test camping hee)

.      Hvad skal vi have på lager, min/max antal, skal vi kun bruge AC fremover?

Peder og Lasse laver udkast til lagerliste over art og antal.

0.  Evt:

1.  Næste gang. Tirsdag 11/10 2016 kl 19.00

Referat bestyrelsesmøde 23. februar 2016 kl 19.30

 

Valg af dirigent: Nicolai Jessen

Valg af referent: Thorkild Rossen

Konstituering/opgavefordeling.

Mailsupport: Michael Morthensen

Telefonsupport: Peder Nielsen, Lasse Sejr og Nicolai Jessen

Hjemmeside og facebook: Lars Mørch

Kasserer og bogføring: Lars Nørskov og Thorkild Rossen

Siden sidst:

Energistyrelsen har bedt os ophøre med at bruge/neddrosle kanal 5622 pg 5640 – Disse linksendere generer DMIs vejrradar.

En eller flere af foreningens brugere sender spam ud fra vort bredbåndsnet.(Brugeren kan være ”hacket”.) Problemet løses ved at blokke port 25 og sende mail ud af nettet kontrolleret via vor hovedserver.

Gebyr m.m:

Kørepenge afregnes for km kørt fra d.d efter statens regler.

Lasse overvejer til næste bestyrelsesmøde en evt kompensation for at stille lokale til rådighed for foreningen.

Hvad skal vi have lavet:

Lasse laver en prioriteret liste indeholdende bl.a. følgende: Hovedserveren i Ringkøbing infases fuldt ud, hvilket kræver omlægning af de faste Ipadresser – løsning på det heraf følgende firewallproblem skal løses.

Fiberadgangen i Herborg færdigmonteres.

Link Ringkøbing – Hee testes med ny/bedre radio.

Evt: Vorgod-Barde har kontaktet Lars for eventuel tilslutning.

Nicolai udarbejder udkast til vedtægtændringer og ajourføring af abonnementsvilkår. Bestyrelsen afgør herefter om vedtægtsændringerne skal være et punkt på næste generalforsamling.

Næste bestyrelsesmøde: 26. april 19.30 hos Lasse.

 


 

Mødereferat tirsdag 8 december 2015

Mødet blev afholdt hos Lasse

Deltagere: Lasse, Peder, Nicolaj, Michael, Jacob, Lars samt Thorkild via skype.

 

1: Valg af ordstyrer:

Lasse blev valgt som ordstyrer

2: Valg af referent :

Lars blev valgt som referent

3: Godkendelse af referat:

Referat fra sidste gang blev godkendt, dog var enkelte punkter ikke udført.

4: Forsikring:

Lasse havde haft møde med Top Danmark vedrørende forsikring. Top Danmark nåede ikke at lave et udkast og priseksempel klar til aftenens møde.

Ifølge Top Danmark, var der intet der dækkede os når vi var ude hos kunde eller egne master, ej heller hvis vi tabte noget og dette lavede skader.

De ville heller ikke dække evt. indbrud på Lasse´s lager, medmindre der var gitter på vindue og dør, vi afventer pris.

 

5: Sikkerhed på nettet:

Der er for mange åbne porte på routerne rundt på anlæggene, hvor der var offentlig IP, åben for hackere, hvad kan man gøre; kan PFsense hjælpe med at overvåge ?

Skal alle offentlige IP i nettet ændres ?

Skal det hele styres fra Ringkøbing med Vlan ?

Skal der opsættes server/software til overvågning ?

6: Generalforsamling 2016:

A: Generalforsamling afholdes onsdag 10 februar 2016 på Tim station.

Grundet spisning, er tilmelding nødvendig.

Vi startet klokken 18.30 med spisning, selve generalforsamlingen er klokken 19.30

B: Hvem er på valg:

Peder er på valg, ønsker genvalg, men kun for et år.

Bjørn er ikke på valg, men vil måske ud af bestyrelsen

Nicolaj og Jacob vil gerne trappe ned grundet studier mm. Vil mest assistere telefonisk fremover.

Vi leder derfor efter nye emner til bestyrelsen, det er ikke nødvendigt med IT indsigt, men det ville være dejligt, men vi har også behov for nogen der kan hjælpe på andre måder bl.a opsætning af skabe til udstyr mm.

Vi kan dog godt bruge en med IT evner i Herborg – Fiskbæk området.

 

7: Abonnements priser:

Der var flertal for at nedsætte månedsabonnement til 125 kr pr. 1/1-2016

 

8: Fiber i Herborg:

Nianet er klar til at tilslutte ny fiber ved Herborg smedie 9 eller 10 februar. Nyt skab skal være opsat, der skal være strøm til udstyret.

Lasse og Lars kører lørdag 12 december kl. 13.30 ud og kikker på det, ser om det er noget vi selv kan lave.

 

 

9: EVT / siden sidst:

 1. Projekt gøres færdig; fjerne alle sendere fra Vedersø gl. Købmandsgård, da det er uhyre vanskelig at tilgå udstyr på stedet. I den forbindelse skal der skiftes og drejes radioer og skåle i Vedersø og sommerhus området, så de alle peger på Tim Kær.

 2. Skype flyttes fra mandag til tirsdage klokken 20.00 med virkning fra tirsdag 15 december 2015.

 3. Skålen på Fuglehøjvej skal finjusteres, lange pingtider efter storm.

 4. Lasse har været i Tim og reparere kabelfejl.

 5. På baggrund af forestående arbejde i Vedersø området med nye skåle mm, har Foreningen for en sikkerheds skyld allerede nu bestilt dele hos Lasse til levering når det er muligt.

 6. Der var ønske om mere planlægning når en af os var ude i felten og ”pille” eller man gjorde det hjemmefra via computer, så man lige ved hvem der laver hvad og hvornår.

 7. Mulighed for Raspberry sladrehank blev diskuteret. Kunne opsættes de vigtigste steder, kunne sende SMS alarm ved fejl på nettet eller routere mm. Prisen blev oplyst til ca 1000 kr + GSM abonnement hvert sted den skulle opsættes, men Lasse ville finde mere nøjagtige priser.

Referat bestyrelsesmøde den 23. november 2015

 

Deltagere på Skype: Lasse, Peder, Jacob, Lars, Nicolai, Michael, Erik og Thorkild.

Ordstyrer og referat henholdsvis Michael og Thorkild.

 

Referatet fra sidste møde blev godkendt.

 

Kontraktforlængelse m.m vedr. møllen Ø. Herborgvej 4: Der er nu betalt for strømforbruget( 3 kr/kwt). Lasse og Thorkild kontakter/holder møde med Per og konen for at forklare foreningens idegrundlag – frivilligt arbejde og kun betaling/godtgørelse til medlemmer for direkte afholdte udgifter for foreningen.

 

Herborg smed/fiber fra Nianet: Lasse har fået oplyst en kontaktperson hos Herborg smeden. Vi har modtaget den underskrevne kontrakt fra Nianet.

Jacob får leveret skabet til opsætning hos smeden i Herborg – Switch m.m. afleveres ligeledes hos Jacob.

 

Lasse udsender snarest dagsorden for bestyrelsesmødet i december.

 

Thorkild

 

Referat den 06-10-2015 VestjyllandS.net

> 1. Valg af ordstyrer Lasse valgt

> 2. Valg af referent:. Peder

> 3. Godkendelse referat fra sidst Godkendt

> 4. Køb af fiber hvorfor, hvor og hvordan?

Pris .  Herborg og Hegnsgårdvej

500Mb/s - 2100kr pr mdr

1000Mb/s - 2800kr pr mdr

døgn overvågning 200kr pr mdr

Pris Ringkøbing:

1000Mb/s - 3000kr pr mdr

2000Mb/s - 7000kr pr mdr

5000Mb/s - 9500kr pr mdr

 INCL døgn overvågning

Binding 36 mdr

 

Der er besluttet 500Mb/s til Herborg , opgradering i til 1Gbit/s i RGK.

Lasse og Nicolai kontakter smeden vedr. adgang til mast i samme periode som fiber aftale.

> 5. Hvad skal vi ha lavet?

Smed Herborg + 1 sektor + 3 skåle Jacob + Nico ansvar, ny skål Fiskbæk, ny skål Fuglehøj + skab, ny skål Møllen Er afsluttet den 01.11.

 

RGK: fastgørelse udstyr i skab, ny AC mod Tim, ny server med PFsence på plads, sektor mod Novej, ansvar Lasse, Erik + Michael. afsluttet senest 01.11

Hee: AC mod Vedersø. snart oppe

Vedersø: nye kabler 2 nye skåle ny ubnt router 

 

 

Bestyrelsesmøde – VestjyllandS.net. Den 8. juni 2015 hos Lasse.

 

Mødt var Lasse, Michael, Thorkild, Lars, Peder, Jakob og Nicolai

 

1. Valg af ordstyrer

Lasse

2. Valg af referent.

Thorkild

3. Godkendelse referat fra sidst

Blev godkendt

4. Siden sidst

Hvide Sande/Bjerregård er tilsluttet med et fordelingspunkt ved Claus Ottosen, men til dato er der kun tilsluttet en bruger – Ottos far. Lasse rykker Claus for yderligere tilmeldinger.

Problemerne med Herborg skulle nu være rettet ved en mere hensigtmæssig indstilling af routererne.

AirFiber x5 blev vist. ”The airFiber®AF-5X is designed for long-range, Point-to-Point (PtP) backhaul links. It features the highest TDD throughput available and proprietary HDD for ultra-low latency.” Udskiftning til airfiber x5 vil forbedre vore links. Vi har efter lang leveringstid modtaget to stk.

 

5. Hvad laver vi og hvordan?

Lasse laver en prioriteret liste over hvad vi skal have lavet sendernettet inden efteråret.

6. Frie Internet

Bestyrelsesmedlemmerne har fri internet og fast ip fra 1. januar 2015. Allerede betalt afgift bliver refunderet(bankoplysning for refundering bedes meddelt Thorkild).

Hjælpere med fri internet er: Erik Olesen(59), Claus Møller Petersen(203), Claus Hjøllund(198), Jesper Andersen(103), Peter Graversen(446). Lasse laver udkast til kontrakt for de fri ydelser.

 

7. E-conomic

Med det begrænsede antal udgiftsbilag, som regnskabet indeholder på årsbasis, anses det ikke for nødvendigt at tilmelde scanningsordningen hos E-onomics

9. En stk Ansøgning fra en foreninger kan den [Godkendes]

Ansøgning fra Tim GIF blev godkendt. Lasse tager kontakt og undersøger om det er hensigtmæssigt og muligt at benytte Hallen i Tim som forsyningspunkt.

10. Fast Hjælpermøde

Derarrangeres hjælpermøde første mandag i hver måned. Endvidere kort telefonmøde hver mandag kl 20.

11. Køb af Server [Router M.M] Tilbud fra

Efter gennemgang af alternativerne, var der enighed om at vi køber HP Proliant ML350 Gen9. Uden ”HP CARE pakke”. Lasse konfigurerer en gammel Pc'er til at være backup på den købte server

12. Support Tlf.

Telefonen er åben 9-21. Peder bevilges og anmodes om at anskaffe sig en dual simkort telefon, således at Peders private telefonnummer ikke bruges i kontakten med foreningens brugere.

 1. Evt. Fremover bruger vi ”gennemføringsstik”, hvor ledningerne først klippes af efter de er ført gennem stikket. Dette kræver en speciel tang, som foreningen anskaffer/har anskaffet.

 2. Næste gang. - ”Hver første mandag i måneden”.

General forsamling 

Torsdag d. 26 Februar 2015 Kl. 19:00 i Tim stationsbygning.

 1. Valg af dirigent:

  1. Bjørn Hundevadt valgt som dirigent.

  2. Dirigenten åbner generalforsamlingen, samt gør opmærksom på at den er rettidigt indkaldt og dermed gyldig. Og at han ønsker genvalg.

 2. Valg af referent:

  1. Nicolai Jessen valgt som referent.

 3. Formanden Lasse Sejer beretter følgende:

  1. Det sidste år er man gået fra Mikrotik til UBNT som har givet lidt problemer i ny og næ som krævede en genstart.

  2. Man har også brugt megen tid på at skifte radioer ud så man får skærmet radioer op, og dermed oplever en store forbedrelses af nettet.

  3. Der udover har vi en sag med daværende Skyline, hvor vi efter signe skulle have fået leveret en internet linje det drejer sig om ca. 70.000 kr.

  4. Der udover er vi tæt på de 400 brugere og det sidste år har ca. 70 fået afslag pga. geografiske forhindringer.

  5. Formandens beretninger er ved håndsrækning blevet godkendt.

 4. Regnskab fremlagt af Thorkild Rossen:

  1. Der påpeges at man skal tage i betragtning at en del af summen i 2013 vedrør 2014. et skøn vil være ca. 100.000 kr.

  2. Regnskab er ved håndsrækning godkendt.

 5. Indkomne forslag:

  1. Forslag fra bestyrelsen om fri internet til Aktive hjælper og bestyrelses medlemmer. Der blev diskuteret en del og langt vægt på at man skal være aktiv og møde op til møderne. Bestyrelsesen skal have mulighed for at annullere denne kontrakt. Pt. ser bestyrelsen højeste 20 personer hvor dette kan komme på tale.

   1. Ved håndsrækning blev forslaget godkendt.

  2. Forslag fra bestyrelsen om fri internet til andre foreninger på / til klublokalerne. Det er noget som bestyrelsen vil tage stilling til individuelt.

   1. Ved håndsrækning blev forslaget godkendt.

 

 

 1. Valg af formand:

  1. Lasse Sejer (Formand)

   1. Lasse Sejer, er genvalgt ved håndsoprækning

 2. Valg af bestyrelses medlemmer:

  1. Jan (bestyrelsesmedlem ønsker ikke genvald)

   1. Jan er hermed ikke længere en del af bestyrelsen

  2. Bjørn Hundevadt (bestyrelsesmedlem ønsker genvald )

   1. Bjørn Hundevadt, er genvalgt ved håndsoprækning

  3. Bjarke (suppleant ønsker ikke genvalg)

   1. Lars Mørch, er valgt som suppleant ved håndsoprækning

  4. Michael Morthensen stiller op som bestyrelsesmedlem

   1. Michael Morthensen, er valgt ind ved håndsoprækning

  5. Jacob Vad stiller op som bestyrelsesmedlem

   1. Jacob Vad er valgt ind ved håndsoprækning

 3. Valg af intern / extern revisor:

  1. Bo Mortensen, er valgt ved håndsoprækning

 4. Eventuel:

  1. Der blev spurgt om tv løsning. Her til kan vi føje at der i løbet af 1-2 uger vil komme en oplæg på en løsning og ud fra hvor mange der melder tilbage kan vi så beregne den endelige pris.

 

Referat af Bestyrelsesmøde ons d. 21.01.2015 kl. 19:00 hos Lasse

 

 1. Valg af referent: Thorkild

 2. Valg af ordstyrer: Lasse – øvrige deltagere: Peder, Nicolai. Afbud/arbejde Bjørn.

 3. Regnskab 2014 og budget 2015: Blev kort gennemgået – fra og med 2015 er abonnementsindbetalinger ”rigtig” periodiseret. Primo2015 334 brugere – en fremgang på 117 i forhold til primo 2014.

 4. Generalforsamling: Afholdes 26. februar i den gl.stationsbygning i Tim. Thorkild sørger for kaffe/forplejning. Tre bestyrelsesmedlemmer er på valg: Jan Therkildsen, Bjørn Hundevadt og Nicolai Jessen. Lasse laver og udsender dagsorden for generalforsamlingen.

 5. Forbedringer nettet: Der opsættes foreløbig to ups – VA i Ringkøbing og Vedersø Kær.

  Der etableres ”sort fiber”.

  Bedre stabilitet skal opnås ved prioriteret skift til bedre antenner mellem links.

  Test af bedre A/C contra køb frekvensbånd.

  Hvordan styrer vi udbygningen?

  Disse forbedringer og evt flere planlægges og prioriteres i en planlægningsgruppen.

  23.01.2015 TR.

Referat 2014:

Referat af Bestyrelsesmøde mandag d. 31.03.2014 kl. 19:00 hos Lasse

 

1.              Valg af referent: Thorkild

2.              Valg af ordstyrer: Lasse – øvrige deltagere: Peder, Jan, Nicolai

3.              Godkendelse af referat fra sidst: Godkendt uden bemærkninger

4.              Budget opfølgning: Resultatet for første kvartal  er et underskud på 15 tkr, som skyldes engangsudgifter( registrering faste IP adresser og betalt helårlig masteleje). For hele 2014 forventes et overskud på 65 tkr med de nu tilsluttede antal brugere.

5.              Forsikring, ansvar, lovpligtig arbejdsskade og evt. andet Lasse har undersøgt spørgsmålet om arbejdsskade- og ansvarsforsikring og blev bemyndiget til at afslutte den sag og tegne forsikringerne. Årlig anslået udgift ca. 5 tkr.

6.              Opgaver

-                 Drift status på tlf.  samt udsendelse SMS: Lasse oplyste at vi skal have monteret en minicomputer i hovedsenderen, som dels kan overvåge og kontrollere email via outlook og dels kan checke senderne på primærmastene for funktion og give besked via sms, hvis en sender falder ud.

-                 Telefon support plan Jan:  Lasse havde udarbejdet et diagram for hvorledes opkald på supporttelefonen bliver sorteret og håndteret. Jan har udarbejdet et vagtskema for opkald   fra brugerne, som har problemer med internetforbindelsen. Brugerne kan forvente at kunne få telefonisk kontakt på hverdage: 8-9 og 17-20. Lørdag og søndag kan der sendes  mail eller indtales en besked. (Helligdage?)

-                 Højderedning/udstyr/ansvar Nicolai: Nicolai og Lasse havde undersøgt dette emne og Lasse fik bemyndigelse til at arbejde videre.Lasse er i samarbejde om emnet med Simon fra djurslandsnet. Faldsikringsudstyr forventes anskaffet til to mand for 3-4 tkr. Masteklatringskursus til 20 meters højde forventes afholdt sammen med djurslandnet og vi forventer at sende 3 mand på kursus( Jan, Nicolai og Peder – yderligere?) Kursusafgift 450 kr pr deltagere.

-                 Lasses liste: Højest prioriteret på den af Lasse udarbejdede to-do liste er 1)opsætning af de tre sectorantenner i Tim(Vedersø Kær),  2)opsætning af tre sectorantenner på Fiskbæk masten, 3) Kontrakt Øbyvej – den kontrakt forhandler Peder, 4) Jordstik monteres på alle sendepunkter    -----    Listen gennemgåes igen på næste aktivmøde.

1.              Evt. Lasse rejste spørgsmål om mødehyppighed. Bestyrelsesmøderne afholdes indtil videre hvert anden måned evt suppleret med telefonmøder. Aktivmøder efter behov.

2.               

3.              Næste gang

-                 Mandag den 26. maj  2014 kl. 19:00 hos Lasse.

 

Referat bestyrelsesmøde 24/2 2014 afholdt hos Lasse

 

 Til stede: Lasse Sejr, Peder Nielsen-Lemvig, Jan Terkelsen-Vemb, Nicolai Jessen-Fiskbæk, Thorkild Rossen-Tim og Bjørn Hundevadt-Fiskbæk.  Bjarke Nielsen-Djursland afbud grundet sygdom. Christina deltog under pkt. 1 til 5.

Referant – Thorkild

Ordstyrer – Lasse

Godkendelse af referat fra sidst: Christina gennemgik referatet fra seneste bestyrelsesmøde. Referatet blev godkendt.

Konstituering: – Formand: Lasse  valgt på generalforsamlingen.

                                                                 Næstformand: Peder

                                                                 Kasserer: Thorkild

                                                                 Menige bestyrelsesmedlemmer: Bjarke, Jan, Nicolai og Bjørn.

Opfølgning generalforsamling: Få fremmødte, som delvis kan tilskrives datoen – i skolernes vinterferie.

Budgetopfølgning: Pr dato er der 19 tkr på foreningens konto mod budgettets 17 tkr. Reguleret for endnu ikke foretaget betaling til Nianet og foretaget betaling/investering i radioer til nye medlemmer, er bestyrelsen overbevist om at udviklingen i kontoen saldo svarer til budgettets.

 

Forsikring, ansvar, lovpligtig arbejdsskade og evt. andet: Der var enighed om at der snarest skal tegnes en forsikring dækkende erhvervsansvar og arbejdsskade. Der forelå tilbud fra Gjensidige  på  2.604 kr. for erhvervsansvar og arbejdsskade og fra Alm Brand på 5.166 kr. alene for arbejdsskade.

Bjørn tager kontakt til Tryg, da en af assurandørerne havde sendt det signal. På næste bestyrelsesmøde gennemgår vi de tilbudte forsikringer og vælger.

 

Vi er enige om, at der ikke er grund til at tegne en kaskoskadeforsikring på vort udstyr, idet vi vurderer, at præmien og selvrisikoen er for store i forhold til  den reelle risiko. Vi forventer sidst på året at have en beholdning/reserve på kontoen, der svarer til risiko for nedbrudt udstyr.

 

Under dette punkt drøftede vi også problemet ”masteklatring”. Nicolai undersøger kursus- og  udstyrskrav.

 

Fordeling ansvarsområder(blev dog til igangværende projekter):

                      Tlf.meddelelse ved nedbrud: Supporttelefonen udbygges med en beskedsfacilit, der                 hurtigt kan opdateres og orienterer medlemmer ved nedbrud. Det er Lasses projekt.

                      Supporttelefonen åbningstid: Begrænses til  9,30 til 10,30  og igen 17 til 20. Peder og Lasse    passer henholdsvis formiddag og eftermiddag/aften assisteret af Jan og Bjørn. Der arbejdes                 på at finde en løsning, så hjælperne ikke får spredt deres private tlfnumre. Jan laver en plan        til forelæggelse ved næste møde.

                      Kursus for hjælpere (incl bestyrelsesmedlemmer)planlægges. Varighed ca 30 timer. Bjarke      kommer og forklarer   ipadresser og scope.

                      Indkøb til drift og vedligehold af nettet foretages af Lasse. Udvidelse af nettet og større                       anskaffelser/udskiftninger vedtages af  bestyrelsen.

                      Andet. Jan udarbejder et nyhedsbrev, der udsendes pr email en gang pr måned. Lasse er ved     at lave mailsystemet hertil.

                      To do liste med hængepartier i eksisterende net. Lasse laver denne liste og        hængepartierne skal være afhjulpet inden vi tilslutter nye områder( eksempelvis Astrup).

                      Mødet sluttede med at Lasse viste funktionaliteten  af hjemmesidens ”Selvbetjening” .