Abonnementsvilkår

 

1.      Abonnements- og tilslutningsaftalen

Som medlem af Bredbåndsforeningen VestjyllandS.net kan man tegne abonnement til tilslutning og adgang til foreningens regionale netværk og dets Internettjeneste. Nærværende abonnementsvilkår gælder for aftaler mellem bredbåndsforeningen og dens medlemmer og drejer sig om tilslutning og abonnement til lynhurtigt internet til fast lav pris gennem VestjyllandS.net, med de tillægstjenester medlemmerne ifølge foreningsvedtægterne skal have som abonnenter.

Et medlem kan tegne abonnement på den ene af følgende to måder:

 

I.       Abonnement for private

a.       Løbende abonnement på 100 kr. pr. måned inkl. moms.

-          Abonnementsbetalingen anvendes til driften af nettet.

-          Den betales årligt forud, altså 1200,-

b.      Abonnement rummer følgende tjenester.

-          Døgnadgang til VestjyllandS.net’s regionsnet, med dets 10 egnsnet og deres mange landsbynet, med mulighed for åbne sikre forbindelser til andre abonnenter, hvor som helst i det samlede net.

-          Døgnadgang til Internettet via VestjyllandS.net’s internettjeneste. Adgangen virker spontant.

-          Mulighed for at bruge netjenesterne med de til enhver tid tilknyttede funktioner og faciliteter, herunder alsidig nyhedstjeneste - på regions-, egns- og landsbyniveau, og det antal gratis IP-adresser, e-mail konti og hjemmesider som medlemmerne selv fastsætter gennem foreningens besluttende organer.

-          Vejledning og hjælp gennem Bøvltelefonen og Bøvl-værkstederne. For at et medlem kan tegne og benytte et abonnement til VestjyllandS.net er det en forudsætning at medlemmet befinder sig i et allerede etableret dækningsområde og her kan stå i signalforbindelse med VestjyllandS.net. Medlemmet skal anvende udstyr der er udlånt eller godkendt af bredbåndsforeningen og som uden at forstyrre andre egner sig til at få adgang til VestjyllandS.net. Det vil fremgå af bredbåndsforeningens skriftlige tilslutningsaftale, hvad abonnementet i det enkelte tilfælde omfatter. Tilslutningsaftalen underskrives af abonnenten og en repræsentant fra foreningen, ved aflevering og tilslutning af det grej som foreningen stiller til rådighed for medlemmet, når de begge ved selvsyn kan bekræfte at tilslutningen giver medlemmet forbindelse til Internettet.

 

II.    Abonnement for erhverv

a.       Løbende abonnement på 80 kr. pr. måned eks. moms.

-          En individuel kontrakt kan laves ved oprettelse af flere abonnementer

-          Vi opretter forbindelsen

b.      Abonnement rummer følgende tjenester. 

 

 

-          Døgnadgang til VestjyllandS.net’s regionsnet, med dets 10 egnsnet og deres mange landsbynet, med mulighed for åbne sikre forbindelser til andre abonnenter, hvor som helst i det samlede net.

-          Døgnadgang til Internettet via VestjyllandS.net’s internettjeneste. Adgangen virker spontant.

-          Mulighed for at, bruge netjenesterne med de til enhver tid tilknyttede funktioner og faciliteter, herunder alsidig nyhedstjeneste - på regions-, egns- og landsbyniveau, 1 fast IP-adresse og en e-mail konti.

-          Vejledning og hjælp gennem Bøvltelefonen og Bøvl-værkstederne. For at et medlem kan tegne og benytte et abonnement til VestjyllandS.net er det en forudsætning at medlemmet befinder sig i et allerede etableret dækningsområde og her kan stå i signalforbindelse med VestjyllandS.net. Medlemmet skal anvende udstyr der er udlånt eller godkendt af bredbåndsforeningen og som uden at forstyrre andre egner sig til at få adgang til VestjyllandS.net. Det vil fremgå af bredbåndsforeningens skriftlige tilslutningsaftale, hvad abonnementet i det enkelte tilfælde omfatter. Tilslutningsaftalen underskrives af abonnenten og en repræsentant fra foreningen, ved aflevering og tilslutning af det grej som foreningen stiller til rådighed for medlemmet, når de begge ved selvsyn kan bekræfte at tilslutningen giver medlemmet forbindelse til Internettet.

 

1.      Flytning, fraflytning og opsigelse

Ved flytning skal medlemmet straks give Bredbåndsforeningen VestjyllandS.net meddelelse herom og der skal laves aftale om hvad der skal ske med det grej foreningen har stillet til rådighed.

Hvis man flytter til et område i Vestjylland hvor VestjyllandS.net endnu ikke kan give signalforbindelse, eller hvis man flytter væk fra VestjyllandS.net, eller hvis man blot vil opsige sit abonnement, skal man på eget initiativ aflevere alle komponenter som VestjyllandS.net har stillet til rådighed, - medmindre anden aftale indgås med Bredbåndsforeningen VestjyllandS.net. Opsigelser og flytninger skal meldes skriftligt til VestjyllandS.net og der er en måneds opsigelse eller flytning af udstyret, dvs. at opsigelsen og flytningen vil blive beregnet fra den næste 1. i måneden.

 

2.      Tilbage betaling af abonnementsbetaling

Ved opsigelse vil de resterende penge blive krediteret, når bredbåndsforeningen har modtaget det lånte udstyr eller efter aftale om at udstyret bliver hængende til den næste.

 

3.      Leveringstider og kvalitets- og serviceniveau

Oplysning om de aktuelle leveringstider, tjenester og muligheder for service, kan fås ved henvendelse til Bredbåndsforeningen VestjyllandS.net’s Koordinationscenter.

 

4.      Tidspunkt for tilslutning og indgåelse af aftale

Abonnementsaftalen med Bredbåndsforeningen VestjyllandS.net gælder fra tidspunktet for første abonnementsbetaling. Betalingen skal ske senest i forbindelse med tilslutningen og indgåelse af den gensidigt underskrevne tilslutnings- og abonnementsaftale. 

1.      IP-adresse og e-post adresse

Medlemmet har i forbindelse med abonnementet ret til en IP-adresse og elektroniske postkasser. Medlemmet er ansvarlig for, at eventuel e-post adresser ikke krænker tredjemands rettigheder. Medlemmet må ikke overskride den lagerkapacitet og de eventuelle grænser for overført trafikmængde m.v. for e-post, som VestjyllandS.net anfører i tilslutningsaftalen.

Bredbåndsforeningen VestjyllandS.net forbeholder sig ret til at kategorisere de udbudte. Eventuelle mailadresser tilhører Bredbåndsforeningen VestjyllandS.net og stilles til medlemmets rådighed så længe denne ønsker det.

 

2.      Registrering af abonnentens trafikbevægelser

Bredbåndsforeningen VestjyllandS.net har pligt til at registrere trafik information. Disse data omfatter bl.a. den skabte trafiks IP-adresser, størrelsen af trafik med VestjyllandS.net og med Internettet og dato og begyndelsestidspunkt samt varighed for aktiviteten. VestjyllandS.net’s medarbejdere forpligtes til ikke at misbruge den indsamlede information, men forbeholder sig ret til at anvende den med henblik på at kunne foretage korrekt opkrævning af betaling for medlemmets forbrug af betalingstjenester.

 

3.      Tillægstjenester, funktioner og faciliteter, - evt. mod tillægsydelser

Bestyrelsen af Bredbåndsforeningen VestjyllandS.net kan beslutte at tilbyde diverse tillægstjenester, funktioner og faciliteter og har mulighed for at opkræve tillægsydelser fra de abonnenter der ønsker at betjene sig deraf.

 

4.      Priser

Bredbåndsforeningen VestjyllandS.net fastsætter priser for ydelser i henhold til tilslutnings- og abonnementsaftalen.

Bredbåndsforeningen VestjyllandS.net kan, udover at opkræve forudbetalt abonnementsafgift, for hvad foreningen aktuelt anser for en standardtilslutning, også opkræve betaling for levering eller udlån af ekstra grej og for tjenester der ligger ud over foreningens gældende definition på en standard tilslutning. Oplysning om de aktuelt gældende priser for den valgte tilslutnings- og/eller abonnementsform, og om ekstra muligheder, kan fås ved henvendelse til Bredbåndsforeningen VestjyllandS.net’s Koordinationscenter.

 

5.      Betaling

Opkrævninger i henhold til forud indgåede aftaler eller i henhold til tilslutnings- og abonnementsaftalen sker ved udsendelse af en regning med angivelse af en betalingsfrist. Den første betaling skal senest ske i forbindelse med indgåelse af tilslutnings- og abonnementsaftalen ved tilslutningen, og de efterfølgende skal senest ske på den sidste dag i den betalte kvartalsperiode, - altså før den kvartalsperiode starter som betalingen skal dække. Betaling skal ske i danske kroner.

På den enkelte regning opkræves som udgangspunkt den samlede betaling for abonnentens eventuelle gebyrer påløbet siden udskrivning af seneste regning. I visse tilfælde kan opkrævning dog af tekniske eller driftsmæssige årsager forekomme på en senere regning. 

Til driftsmæssige årsager kan efter omstændighederne henføres bl.a. tilfælde, hvor opkrævning på en senere regning er nødvendig som følge af fejl eller forstyrrelse i driften af Bredbåndsforeningen VestjyllandS.net’s afregningssystemer.

Ved for sen betaling er Bredbåndsforeningen VestjyllandS.net berettiget til at opkræve morarenter i henhold til rentelovens bestemmelser herom, fra betalingsfristens udløb og indtil betaling sker. Bredbåndsforeningen VestjyllandS.net er endvidere berettiget til at opkræve gebyr ved udsendelse af rykkerbreve. Bredbåndsforeningen VestjyllandS.net er berettiget til på samme regning at opkræve betaling vedrørende abonnement på andre tjenester, herunder teletjenester, der evt. vil blive udbudt af foreningen, og vedrørende andre ydelser, herunder ydelser leveret af tredjemand, hvor Bredbåndsforeningen VestjyllandS.net varetager opkrævningen på dennes vegne.

Bredbåndsforeningen VestjyllandS.net, efter orientering af abonnenten herom, lade tredjemand, herunder andre foreninger i Bredbåndsforeningen VestjyllandS.net, varetage opkrævningen af betaling for ydelser omfattet af nærværende abonnementsvilkår.

 

1.      Abonnentforhold

a.       Abonnentens ansvar

Ved indgåelse af tilslutnings- og abonnementsaftalen - eller senere - kan abonnenten evt. blive givet et abonnentnummer og et password til brug for internetadgang eller for at give adgang til diverse tjenester. Adgangskoder er personlige og må ikke videregives til tredjemand. Abonnenten bærer ansvaret for andres evt. misbrug.

Bredbåndsforeningen VestjyllandS.net påtager sig ikke at kontrollere og har ikke ansvar for hvilke informationer, der stilles til abonnentens rådighed ved adgang til Internettet. Dette omfatter bl.a. informationer fra hjemmesider, mails, links, nyhedsgrupper eller chatgrupper. Abonnenten kan ved download af materiale fra Internettet eller ved åbning af programmer modtaget pr. mail løbe en risiko for at inficere sin hardware og software med virus. Bredbåndsforeningen VestjyllandS.net stiller på VestjyllandS.net portalen diverse værktøjer og vejledninger gratis til rådighed, for at forebygge sådanne problemer, men har derudover ikke reel indflydelse på disse forhold og kan ikke drages til ansvar for skader og tab som følge heraf.

Abonnenten har selv ansvaret for alle informationer, som abonnenten stiller til rådighed for andre via nettjenesterne. Abonnentens brug af kunstneriske, litterære og andre ophavsretsbeskyttede værker uden samtykke kan udgøre en krænkelse af tredjemands ophavsrettigheder. Brug af sådanne værker kan f.eks. ske ved distribution eller download. Det er Abonnenters ansvar, at brugen af sådanne værker sker med tilstrækkeligt samtykke fra de relevante rettighedshavere.

I forbindelse med abonnentens evt. handel på Internettet eller ved abonnentens erhvervelse af netydelser fra tredjemand har Bredbåndsforeningen VestjyllandS.net intet ansvar for abonnentens og tredjemands indbyrdes mellemværende.

b.      Abonnentens evt. misligholdelse (Bredbåndsforeningen VestjyllandS.net lukkeret) Bredbåndsforeningen VestjyllandS.net er endvidere berettiget til at afbryde abonnentens adgang til nettjenesten i tilfælde af at abonnenten i væsentlig grad misligholder sine forpligtelser i henhold til tilslutnings- og abonnementsaftalen. 

Følgende forhold anses for væsentlig misligholdelse:

1.      Opkrævninger af skyldige betalinger betales ikke rettidigt, selv efter Bredbåndsforeningen VestjyllandS.net fremsendelse af faktura og senest 5. dag efter betalingsfristen.

2.      Abonnenten undlader at give meddelelse om adresseændring, jvf. pkt. 10.

3.      Abonnenten portscanner andre computere på Internettet eller skaffer sig uautoriseret adgang til systemer tilsluttet Internettet (hacking).

4.      Abonnenten medvirker til spredning af virus.

5.      Abonnenten spreder post, som er uønsket for modtageren (spam, kædebreve eller lignende).

6.      Abonnenten krænker tredjemands ophavsrettigheder ved download, distribution eller lignende.

7.      Abonnenten sletter eller forfalsker transmissionsinformation, herunder IP-adresser eller header-information.

8.      Abonnenten overtræder gentagne gange de gældende uskrevne regler for god skik på Internettet, på trods af henstillinger om at ændre adfærd.

Afbrydelse af abonnentens adgang til nettjenesten i henhold til pkt. 1. kan kun ske for den adgang til nettjenesten, der ikke er betalt for, medmindre der foreligger svig eller gentagne gange for sen eller manglende betaling.

Afbrydelse af abonnentens adgang til nettjenesten medfører ikke afslag i abonnementsafgiften for den pågældende periode.

Abonnentens data fra eventuelle hjemmesider og elektroniske postkasser slettes 45 dage efter afbrydelsen af abonnentens adgang til nettjenesten, medmindre adgangen forinden genåbnes. Bredbåndsforeningen VestjyllandS.net kan herefter ikke genetablere data, som er slettet. Bredbåndsforeningen VestjyllandS.net kan endvidere ikke herefter reservere medlemmets hjemmesideadresser og mailadresser. Hvis en abonnent inden en nærmere angiven frist retter det forhold, der gav anledning til afbrydelsen, samt betaler eventuel forfalden gæld, foretager Bredbåndsforeningen VestjyllandS.net snarest genåbning af medlemmets adgang til nettjenesten. Bredbåndsforeningen VestjyllandS.net er berettiget til at opkræve et gebyr herfor. Hvis afbrydelsen er sket i henhold til pkt. 3, 4, 5, 6, 7 eller 8 ovenfor, kan genåbning dog ikke finde sted, før dette er rettet op.

Hvis abonnenten ikke retter det forhold, der gav anledning til afbrydelsen, kan Bredbåndsforeningen VestjyllandS.net opsige tilslutnings- og abonnementsaftalen uden varsel, jvf. pkt. 18.

En abonnent, der væsentligt har misligholdt tilslutnings- og abonnementsaftalen, ved at undlade at betale forfalden gæld, kan ikke på ny indgå aftale med Bredbåndsforeningen VestjyllandS.net om tilslutning og abonnement til nettjenesten, før gælden er betalt.

 

1.      Bredbåndsforeningen VestjyllandS.net ’s evt. misligholdelse

       I.            Fejlafhjælpning

Bredbåndsforeningen VestjyllandS.net afhjælper fejl i egne anlæg og installationer hurtigst muligt. Dette indbefatter kun den del af tilslutningsudstyret hos abonnenten som foreningen har stillet til rådighed. Fejlafhjælpning sker i almindelighed inden for normal arbejdstid (mandag - fredag fra kl. 08.30 til kl. 16.30).

Hvis der anmeldes en fejl i forbindelse med tilslutningen eller abonnementet, og det viser sig, at der ikke er fejl i Bredbåndsforeningen VestjyllandS.net ’s grej og nettjenester, kan 

abonnenten forpligtes til at dække Bredbåndsforeningen VestjyllandS.net udgifter til fejlsøgning.

 

       I.            Afslag i abonnementsafgiften

Hvis der opstår fejl i Bredbåndsforeningen VestjyllandS.net nettjenester, som medfører afbrydelse af abonnentens adgang til nettjenesten, foretager Bredbåndsforeningen VestjyllandS.net, efter skriftlig henvendelse fra abonnenten, et forholdsmæssigt afslag i abonnementsafgiften for den pågældende periode, dog kun hvis abonnentens adgang til nettjenesten har været afbrudt i mere end 5 døgn i træk. Beløbet fratrækkes ved en efterfølgende opkrævning af abonnementsafgift.

 

    II.            Erstatningsansvar

Bredbåndsforeningen VestjyllandS.net er erstatningsansvarlig i henhold til dansk rets almindelige erstatningsregler for tab som følge af handlinger eller undladelser forårsaget af Bredbåndsforeningen VestjyllandS.net eller nogen, som foreningen har ansvaret for, med nedenfor anførte begrænsninger:

1.      Bredbåndsforeningen VestjyllandS.net er ikke erstatningsansvarlig for tab, der er opstået som følge af afbrydelser, forstyrrelser eller ændringer af Bredbåndsforeningen VestjyllandS.net nettjeneste i forbindelse med foranstaltninger, som skønnes nødvendige af tekniske, vedligeholdelsesmæssige og driftsmæssige årsager, eller som er pålagt af tilsynsmyndighederne, medmindre Bredbåndsforeningen VestjyllandS.net har forsømt at begrænse ulemperne herved.

2.      Bredbåndsforeningen VestjyllandS.net er ikke erstatningsansvarlig for indirekte tab, herunder tabt avance, produktionstab, tab som følge af at nettjenesten ikke kan benyttes som forudsat, tab som følge af at en aftale med tredjemand falder bort eller misligholdes og lignende, medmindre der foreligger forsæt eller grov uagtsomhed.

3.      Bredbåndsforeningen VestjyllandS.net er ikke erstatningsansvarlig for direkte eller indirekte tab som følge af uopfordret eller uønsket fremsendelse af data til abonnenter eller som følge af abonnentens tab af personlige data eller installeret software.

4.      Bredbåndsforeningen VestjyllandS.net er ikke erstatningsansvarlig for tab som følge af uvedkommendes adgang til abonnenters data og/eller systemer.

 

 III.            Force majeure

Bredbåndsforeningen VestjyllandS.net er ikke forpligtet til at betale erstatning, jvf. pkt. 16.C, såfremt en evt. manglende levering eller en evt. afbrydelse m.v. skyldes forhold uden for Bredbåndsforeningen VestjyllandS.net kontrol, herunder - men ikke begrænset til - lynnedslag, oversvømmelser, ildebrand, krig, strejke og lockout, - herunder også strejke og lockout blandt Bredbåndsforeningen VestjyllandS.net egne medarbejdere.

 

1.      Overdragelse af abonnementsaftalen

Abonnenter kan med Bredbåndsforeningen VestjyllandS.net samtykke overdrage abonnementsaftalen til et andet medlem af foreningen, jvf. pkt. 2. Bredbåndsforeningen VestjyllandS.net kan forlange, at både den hidtidige og den fremtidige abonnent skriftligt 

tiltræder overdragelsen. Bredbåndsforeningen VestjyllandS.net kan endvidere forlange, at den hidtidige abonnent betaler forfalden gæld.

Aftalen kan overdrages med samme varsel, som gælder for opsigelse af abonnementsaftalen, jvf. pkt. 18. Den fremtidige abonnent hæfter i henhold til abonnementsaftalen for alle betalingsforpligtelser, der eksisterer på overdragelsestidspunktet.

Bredbåndsforeningen VestjyllandS.net opgør på anmodning foreningens mellemværende med den hidtidige abonnent på tidspunktet for overdragelsen. Hæftelsen overfor Bredbåndsforeningen VestjyllandS.net påhviler dog fortsat den fremtidige abonnent. Foreningen er berettiget til at opkræve et gebyr for opgørelsen af den fremtidige abonnent.

Bredbåndsforeningen VestjyllandS.net kan til enhver tid overdrage tilslutnings- og abonnementsaftalen med et medlem til en anden forening i Bredbåndsforeningen VestjyllandS.net.

 

1.      Opsigelse

Abonnenten kan herefter opsige tilslutnings- og abonnementsaftalen til udgangen af en kalendermåned. Hvis Bredbåndsforeningen VestjyllandS.net's varsler ændringer i vilkår og priser, jvf. pkt. 20, men kun inden udgangen af ændringens varslingsperiode, og denne skal være på mindst 10 arbejdsdage. Bredbåndsforeningen VestjyllandS.net opgør parternes mellemværende på tidspunktet for aftalens udløb og foretager refusion eller opkrævning af et eventuelt differencebeløb, hvis dette overstiger 25 kr.

Abonnenters data fra eventuelle hjemmesider og elektroniske postkasser slettes 45 dage efter afbrydelsen af abonnentens adgang til nettjenesten, herunder 45 dage efter abonnementsaftalens ophør. Bredbåndsforeningen VestjyllandS.net kan herefter ikke genetablere data, som er slettet. Bredbåndsforeningen VestjyllandS.net kan endvidere ikke herefter reservere medlemmets hjemmesideadresser og mailadresser.

Bredbåndsforeningen VestjyllandS.net kan opsige aftalen uden varsel, hvis abonnentens adgang til nettet er afbrudt som følge af misligholdelse i henhold til pkt. 15.B.

Bredbåndsforeningen VestjyllandS.net kan i øvrigt opsige abonnementsaftalen eller dele heraf med mindst 1 måneds varsel, herunder hvis Bredbåndsforeningen VestjyllandS.net ophører med at udbyde nettjenesten. Hvis Bredbåndsforeningen VestjyllandS.net helt eller delvist ophører med at udbyde abonnementsformer eller tillægstjenester, funktioner eller faciliteter, kan Bredbåndsforeningen VestjyllandS.net opsige pågældende abonnementsaftaler, eller dele heraf, med 1 måneds varsel.

 

2.      Driftssikkerhed og ændringer af nettjenesten

Bredbåndsforeningen VestjyllandS.net er berettiget til at foretage nødvendige ændringer af foreningens nettjeneste for at sikre en tilfredsstillende drift heraf, eller for at imødekomme myndighedskrav.

Bredbåndsforeningen VestjyllandS.net skal tilstræbe at informere abonnenter om ændringer med passende varsel, hvis foreningen skønner, at ændringen har væsentlig betydning for abonnenters brug af nettjenesten. Nettjenestens tekniske egenskaber samt nettets særlige karakter betyder, at der kan forekomme udsving i kommunikationshastigheden via nettjenesten. 

Bredbåndsforeningen VestjyllandS.net forbeholder sig ret til i særlige tilfælde midlertidigt at begrænse mulighederne for anvendelse af nettjenesten på grund af drifts- og sikkerhedsmæssige forhold.

 

1.      Ændring af vilkår og priser

Bredbåndsforeningen VestjyllandS.net kan ændre disse abonnementsvilkår, eventuelle særskilte tillægsvilkår for tillægstjenester, funktioner og faciliteter, eventuelle særskilte tillægsvilkår for abonnementsformer samt indskudsbeløb og abonnementsafgifter, med et varsel på 1 måned og 14 dage.

Ændringerne meddeles abonnenterne gennem medlems og abonnent information på www.VestjyllandS.net. Som et supplement eller som et alternativ kan Bredbåndsforeningen VestjyllandS.net underrette medlemmerne og abonnenter ved fremsendelse af skriftlig meddelelse, herunder e-post.

Ændringer af rent begunstigende karakter, herunder for eksempel generelle nedsættelser af priser, kan dog gennemføres uden forudgående varsel.

Ændring af særlige afgifter, gebyrer m.v. kan ske uden varsel.

 

2.      Tvister

I tilfælde af tvist mellem abonnenten og Bredbåndsforeningen VestjyllandS.net om forhold, der udspringer af tilslutnings- og abonnementsaftalen, kan medlemmet klage til Bredbåndsforeningen VestjyllandS.net.

Bredbåndsforeningen VestjyllandS.net træffer som udgangspunkt afgørelse i sagen senest 3 måneder efter, at klagen er indgivet.

Bredbåndsforeningen VestjyllandS.net’s afgørelse kan indbringes for IT- og Telestyrelsen, Holsteinsgade 63, 2100 København ÿ, tlf. 35 45 00 00. Hvis IT- og Telestyrelsen ikke finder at have kompetence til at behandle en indbragt klage, vil IT- og Telestyrelsen i muligt omfang oversende klagen til den rette myndighed.

Tvister kan endvidere af hver af parterne indbringes for de almindelige domstole efter gældende regler herom.

 

3.      Ikrafttrædelse

Disse vilkår træder i kraft den 6. maj 2013.

 

4.      Nærmere information

Man kan deltage i IT-arrangementer i foreningens Bøvl-værksteder ud over Vestjylland. Man finder yderligere oplysninger om Bredbåndsforeningen og dens aktiviteter på www.VestjyllandS.net.

Man kan skrive til foreningen via kontakt@VestjyllandS.net

Man kan ringe til foreningens koordinationscenter på 88 80 22 00.

Man kan henvende sig eller sende breve til:

VestjyllandS.net’s Koordinationscenter

Hvingelvej 30, Hee

6950 Ringkøbing