Vedtægter

Vedtægter for Bredbåndsforeningen VestjyllandS.net 
 
§ 1 - Foreningens navn og hjemsted er: 
a. Bredbåndsforeningen VestjyllandS.net. 
b. Ringkøbing-Skjern Kommune. 
 
§ 2 - Foreningens formål: 
Bredbåndsforeningen VestjyllandS.net er en ukommerciel almennyttig forening med det formål at 
fremme: 
a. Etablering af højhastigheds egnsnet med fælles Internet adgang(e) på rimelige vilkår for alle i 
Region Midtjyllands vestlige del, her efter benævnt Vestjylland. 
b. Udvikling af lokale alsidige egns-websteder forbundet i en samlet web-portal med diverse 
tjenester for alle. 
c. Dannelsen af åbne lokale IKT-selvhjælps miljøer *)  (Computer-Bøvl-miljøer) - evt. omkring hver egns eget Bøvlværksted. (*)  IKT = Informations og Kommunikations Teknologi). 
 
§ 3 - Medlemmer: 
a. Medlemmer er opkoblede abonnenter i Vestjylland. 
b. Et forpligtet forhold mellem forening og medlem er præciseret i abonnementsvilkårene. 
c. Den årlige ordinære generalforsamling fastsætter et eventuelt medlemskontingent og beslutter 
på oplæg fra bestyrelse og medlemmer regulering af abonnementsvilkårene. 
d. Foreningens bestyrelse er berettiget til at ekskludere et medlem, såfremt medlemmet bevidst 
søger at skade denne forening. 
 
§ 4 - Organisation: 
a. Bredbåndsforeningen VestjyllandS.net er blevet til på Lasse Sejr’s utrættelige initiativ. Lasse 
Sejr er derfor æresformand med vetoret i foreningen så længe han ønsker det. Formålet er at 
sikre en langsigtet udvikling. Med vetoretten kan Lasse ikke fremme egne forslag, blot være 
garant for fastholdelse af foreningens formål. 
b. Foreningen er en interesseorganisation for forbrugere af bredbåndsnet i Vestjylland, som 
bygger på de erfaringer som bredbåndforeninger på Djursland har gjort, sådan som de 
formidles gennem DIIRWB – Djursland International Institute of Rural Wireless Broadband. 
c. For at varetage denne interesse er foreningen organiseret som en økonomisk selvstændig 
forening, der forvalter egen økonomi og egne værdier. 
d. Et medlem kan tildeles et ansvar der ikke er reguleret af abonnementsvilkårene, men først når 
medlem og formand har underskrevet en præciserende ansvarserklæring. 
e. I tilfælde af opløsning af foreningen skal DIIRWB tilbydes at forvalte VestjyllandS.net, men 
DIIRWB skal samtidig søge at etablere en ny lokal forvaltning af VestjyllandS.net. 
f. Foreningen og VestjyllandS.net kan ikke sælges, overdrages eller bortforpagtes til 3. part, men 
skal i påkommende tilfælde tilstilles DIIRWB til midlertidig ejendom, inden videreformidling i 
overensstemmelse med § 2, § 4, § 8 og § 9. 
g. Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen. 
 
§ 5 - Generalforsamling: 
a. Foreningens regnskabsår er kalenderåret. 
b. Den årlige ordinære generalforsamling afholdes inden udgangen af februar måned. 
c. Indvarsling til generalforsamlingen skal ske via foreningens hjemmeside eller skriftligt til 
medlemmerne med mellem 4 og 8 ugers varsel. 
d. Dagsordenen skal som minimum indeholde følgende punkter: 
1. Valg af dirigent. 
2. Valg af referent. 
3. Formandens beretning. 
4. Forelæggelse og godkendelse af regnskab. 
5. Indkomne forslag. 
6. Valg af formand. 
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer. 
8. Valg af intern/ekstern revisor. 
9. Eventuelt. 
e. Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal indsendes til bestyrelsen senest 2 uger før generalforsamlingen, og bestyrelsen skal fremlægge de indkomne 
forslag på foreningens hjemmeside senest en uge før. 
f. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen eller ved skriftligt påkrav overfor 
bestyrelsen af 10 % af medlemmerne. 
g. Indkaldelsen skal rumme en dagsorden, med de punkter, hvorpå indkaldelsen sker. 
h. Enhver generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de mødendes antal. Alle beslutninger 
tages med simpel stemmeflerhed og uden skriftlig afstemning, med mindre en eller flere 
fremmødte stiller krav herom. 
i. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. 
j. § 2, § 4, § 8 og § 9 samt dette punkt kan ikke ændres. 
 
§ 6 - Bestyrelsen: 
a. Foreningen ledes af en bestyrelse bestående af 4-7 bestyrelsesmedlemmer, som vælges på 
den ordinære generalforsamling; - først formanden, siden resten af bestyrelsen. Valgbar er 
personer der har bestået kursus i landskabsnet ved DIIRWB. Der afholdes kompetencegivende 
kursusforløb af i alt 30 timers varighed en gang om året, f.eks. fordelt over to weekender. Kurset 
afholdes lokalt og er gratis. 
b. For så vidt antallet af bestyrelsesmedlemmer ikke når det ønskede antal, er bestyrelsen 
bemyndiget til at supplere sig med nye medlemmer, hvis valg dog vil være at godkende af den 
nærmest følgende generalforsamling. 
c. Bestyrelsens formand og dens øvrige medlemmer vælges for en periode på 2 år, idet halvdelen 
afgår hvert år. Genvalg kan naturligvis finde sted. 
d. Ud af sin midte vælger bestyrelsen en næstformand, kasserer og sekretær. 
e. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og drager omsorg for at føre et 
beslutningsprotokolat, der offentliggøres på foreningens hjemmeside. 
f. Bestyrelsen har ansvaret for alle foreningens forhold mellem generalforsamlingerne, - indgår 
aftaler på foreningens vegne og træffer beslutninger om etablering af den nødvendige 
infrastruktur og leveringen af brugerudstyr til at tilslutte sig denne. 
 
§ 7 - Tegning og hæftelse: 
a. Foreningen forpligtes ved underskrift af to bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være 
formanden - eller næstformanden som formandens stedfortræder. 
b. Formanden kan meddele kassereren fuldmagt til at modtage indbetalinger og betale indgåede 
forpligtelser. 
c. Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den foreningen til enhver tid tilhørende formue. 
d. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse. 
 
§ 8 - Økonomi: 
a. Abonnenternes indskud og driftsbetalinger skal altid indbetales direkte til foreningen. 
b. Abonnenternes indbetalinger skal anvendes således at de der har vanskeligst ved at få 
bredbånd først og fremmest tilgodeses. 
c. For indskudsmidlerne etablerer foreningen den nødvendige infrastruktur og leverer brugerudstyr 
i henhold til abonnementsvilkårene. 
d. Foreningen ejer den investerede infrastruktur og alt brugerudstyr til at tilslutte sig denne. 
e. Ved anskaffelse af grej til brugere og infrastruktur skal man søge at foretage fællesindkøb 
gennem DIIRWB’s værksted, for at skaffe fællesindkøbs-rabatter. 
 
§ 9 - Foreningens opløsning: 
a. Frivillig opløsning af foreningen kræver vedtagelse af to på hinanden følgende 
generalforsamlinger. 
b. Inden den endelige vedtagelse på sidste generalforsamling vælger generalforsamlingen et 
likvidationsudvalg, der forestår overdragelsen til DIIRWB i henhold til § 4. 
 
Således vedtaget på foreningens stiftende generalforsamling den 5. marts 2007.