~Referat Vestjyllands.net fra generalforsamling 27. februar 2017


Dagsorden i følge vedtægter:
1. Valg af dirigent. Lone Fournaise
2. Valg af referent. Thorkild Rossen
3. Formandens beretning.
Der er sket mange ting i 2016. Vi vil omlægge nettet til AC-protokol - omlægningen vil ske over en
årrække da bl.a. alle brugerradioer skal udskiftes. I forbindelse med beslutningen om denne omlægning har bestyrelsen og medhjælpere deltaget i et møde med Jens Striib( 15 års erfaring med opbygning af bredbåndsnet).
Lasse benyttede lejligheden til at efterlyse flere frivillige hjælpere.
Bestyrelsen har flere gange drøftet forholdsregler mod strømafbrydelser og deraf følgende hel eller
delvis udfald af internetforbindelse. Disse udfald kan delvis afhjælpes ved opsætning af “upser”, som indeholder et mindre batteri, der kan levere strøm til links og sektorantenner i en begrænset periode. Vedrørende masten i Vedersø Kært har det været drøftet at få etableret en selvstændig - af vindmøllerne uafhængig - elforsyning.
Der er ført egen fiber frem til masten i Herborg og herved opnået bedre net. Brugere der stadig synes de har for langsomt net opfordres til at checket deres routere og evt anskaffe en nyere.
Brugerne opfordres til at ringe straks nettet svigter - dog opfordres brugerne til, inden opkald at
genstarte router og brugerradio ved at afbryde elforsyningen kortvarigt.
Lasse oplyste at det havde været et år med mange udfordringer (konflikter i bestyrelsen).
Bestyrelsen har flere gange i de sidste par år drøftet muligheden for at tilbyde brugerne adgang til
diverse tvkanaler via foreningen. Bestyrelsen har besluttet, at det ikke er noget vi p.t. arbejder videre med.
Aktuel arbejdes på at få adgang til en ca 40 m høj mast i Vemb.
Under spørgsmål til formandens beretning blev følgende omtalt:
Der blev efterlyst en oversigt over hastighed.
Der blev efterlyst en oversigt over sendernes placering - bliver muligvis afhjulpet af Energi-, Forsyningsog
Klimaministeriets nye kort over netdækning.
Brochure til omdeling blev efterlyst - Lasse nævnte at der tidligere er udarbejdet en sådan og Lars har
netop udarbejdet en ny.
Strømafbrydelser og ønsket om stabilt net gav anledning til en del kommentarer. Konklusionen på disse kommentarer er, at prisen på abonnenementet - når vi er nede på vort niveau - ikke er afgørende. Man betaler gerne mere, blot man har en god og stabil forbindelse. Det blev overladt til bestyrelse, der formodes at have den største indsigt, at foretage afvejningen mellem omkostninger og niveauet for den gode og stabile netforbindelse.
4. Forelæggelse og godkendelse af regnskab.
Thorkild gennemgik regnskabet 2016 og budgettet 2017
E fterfølgende blev forsamlingen bedt om at tage stilling til den af bestyrelsen foreslåede nedsættelse af abonnementet til 100 kr incl moms/mdr. Bestyrelsen blev opfordret til at udarbejde plan over forventlige investeringer og lade den bestemme abonnementet størrelse.
Det blev nævnt, at bestyrelsen har besluttet, at alle overgår til årlig abonnementsopkrævning i 2018.
Evt. udskydes opkrævningen til 1. marts eller 1. april.
5. Indkomne forslag.
Ingen indkomne forslag
6. Valg af formand.
Lasse Sejr opstillede til æresformandsposten og fortsætter derfor som formand.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
- Peder Nielsen bestyrelsesmedlem (på valg, ønsker kun genvalg for 1 år)
- Thorkil Rossen bestyrelsesmedlem (ikke på valg )
- Nicolai Jessen (ønsker ikke genvalg)
- Jacob Vad (ønsker ikke genvalg)
- Michael Morthensen (på valg, genopstiller)
- Lars Mørch (på valg, genopstiller)
-Erik Olesen (ikke på valg - indtrådt som suppleant for Jens Nørskov)
-Janus Vestergård(opstiller til bestyrelsen)
-Mike Cassidy(har efterfølgende trukket sin opstilling tilbage)
-Claus Møller Pedersen(opstiller som suppleant)
Det lykkedes ikke dirigenten at få yderlige kandidater på banen. Dirigenten kunne derfor konstatere at
bestyrelsen 2018 består af Lasse Sejr, Peder Nielsen, Michael Morthensen, Lars Mørch, Erik Olesen, Janus Vestergård , Thorkild Rossen og suppleant Claus Møller Pedersen.
8. Valg af intern/ekstern revisor .
Bo Mortensen genopstiller og blev valgt
Knud Bach opstiller og blev valgt
Lasse Sejr foreslog revision ved ekstern revisor. Da regnskabet består af forholdsvis få udgiftsbilag og
derfor at nemt overskueligt accepterede forsamligen revision alene ved de to valgte brugere.
9. Eventuelt.
Der var intet under eventuel
Herefter takkede dirigenten for god ro og orden.
Dirigent Lone Fournaise Referant Thorkild Rossen

Med venlig hilsen

VestjyllandS.net Hvingelvej 30 6950 Ringkøbing Telefon 88 80 22 00